Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO - WWW.SUCHY-LAS-KF.PL

I. DEFINICJE
Administrator – Krzysztof Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF CIEŚLAK COMERCIO, z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Dworcowa 7, powiat poznański, woj. wielkopolskie, NIP: 7772869730, REGON: 300680244, adres poczty elektronicznej: biuro@a-creative.pl numer telefonu: +48 61 2504 777, będący właścicielem strony internetowej WWW.SUCHY-LAS-KF.PL;
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta osobom trzecim, umożliwiający Użytkownikowi logowanie się do Konta i korzystanie z Konta;
Firma – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zamieszczona przez Użytkownika w Katalogu Firm, działająca w obszarze miejscowości Suchy-Las, gmina Suchy-Las, województwo wielkopolskie;
Katalog Firm  – internetowy zbiór danych, dostępny pod adresem WWW.SUCHY-LAS-KF.PL , w którym prezentowane są informacje oraz dane Firm działających na obszarze gminy Suchy-Las, zgromadzony według przedmiotu działalności, branży, nazwy oraz lokalizacji, umożliwiający Odwiedzającym oraz Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania, a także umieszczanie wpisów i ogłoszeń przez Firmy z obszaru miejscowości Suchy-Las, gmina Suchy-Las, województwo wielkopolskie., w celu promocji, reklamy, a także w celach informacyjnych;
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, przydzielony danemu Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, używane w celu identyfikacji Użytkownika oraz w celu ochrony Konta przed dostępem osób nieupoważnionych. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi danego Użytkownika.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane do założenia Konta przez Użytkownika w Serwisie oraz do logowania się do Konta Użytkownika, a także umożliwiający identyfikacje Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
Ogłoszenie  - bezpłatna usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną, umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenie informacji o Firmie w celach informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych;
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika  ze wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej;
Regulamin - oznacza Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwy dla Strony Internetowej i na niej dostępny;
Serwis – oznacza Stronę Internetową, działającą pod adresem WWW.SUCHY-LAS-KF.PL, prowadzoną i zarządzaną przez Administratora, umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z usług tam dostępnych, umożliwianie Użytkownikowi zamieszczanie Ogłoszeń, zarządzanie Kontem , a także zawierająca informacje o danych Użytkownika i czynnościach przez niego podejmowanych na Stronie Internetowej;
Umowa –  umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w Serwisie, zawierana zgodnie z Regulaminem, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym w drodze akceptacji Regulaminu,
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników lub Odwiedzających w oparciu o niniejszy Regulamin, z których skorzystanie przez Użytkownika lub Odwiedzającego jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Serwisu;
Usługi dodatkowe – usługi świadczone przez Administratora, z których skorzystanie przez Użytkownika jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Serwisu i może być uwarunkowane wniesieniem dodatkowej opłaty, o czym Użytkownik lub Firma zostaną wcześniej poinformowani. Administrator może świadczyć niektóre Usługi Dodatkowe nieodpłatnie;
Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług Serwisu celem zamieszczenia  lub aktualizacji bądź usunięcia informacji w Katalogu Firm, która zawarła Umowę i podała prawdziwe informacje wymagane przez Administratora podczas Rejestracji, posiadająca aktywne Konto oraz spełniająca warunki Regulaminu.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Serwisowi dobrowolnie w ramach Rejestracji,  w ramach świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną jest Krzysztof Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF CIEŚLAK COMERCIO, z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Dworcowa 7, powiat poznański, woj. wielkopolskie, NIP: 7772869730, REGON: 300680244, adres poczty elektronicznej: biuro@a-creative.pl numer telefonu: +48 61 2504 777, będący właścicielem strony internetowej WWW.SUCHY-LAS-KF.PL
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego zawarcia, ustalenia treści, rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu,  świadczenia usług oraz w realizacji innych celów określonych w Regulaminie, w tym do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach Serwisu. Dane osobowe służyć mogą do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia  warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkowników.
3. Głównymi celami zbierania danych osobowych Użytkownika przez Administratora to realizacja umowy o świadczenie usług elektronicznych, prowadzenie Konta, umożliwianie publikowania Ogłoszeń w Katalogu Firm, oraz marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora.
4. Serwis zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Dane Użytkowników Sklepu Internetowego mogą stanowić zbiór danych osobowych. W takiej sytuacji zbiór jest rejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Użytkownik przekazuje dane o sobie oraz o Firmie Serwisowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta oraz umieszczenia Ogłoszenia w Katalogu Firm Cel przetwarzania danych osobowych wynika każdorazowo z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
7. Każdy, kto przekaże Serwisowi  swoje dane osobowe, ma prawo w każdym czasie dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Serwisu zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych lub żądać ich usunięcia, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług opisanych w Regulaminie, a łączących Użytkownika z Administratorem, poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie na adres Serwisu.
8. Serwis zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Serwis może odmówić usunięcia danych osobowych i zawiesić usunięcie danych osobowych do czasu rozstrzygnięcia, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
9. Serwis chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
10. Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien żądanie w tym przedmiocie do Administratora, przesyłając wiadomość e – mail pod adres biuro@a-creative.pl.
11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również za jego zgodą w celach marketingowych, związanych z funkcjonowaniem Administratora, a także świadczeniem przez niego Usług.  Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeżeli nie wyrazi na to zgody.
12. Serwis umożliwia także przesyłanie do Użytkownika informacji o oferowanych przez niego nowych usługach. W celu otrzymywania powyższych informacji, konieczne jest zaznaczenie okienka o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat nowości oraz zmian w ofercie Serwisu”, będącego zgodą Użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych zwartych w Formularzu Rejestracyjnym oraz formularzu udostępnionego celem publikacji Ogłoszenia, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez  Serwis, w szczególności takich jak  świadczenie usług oraz przesyłanie informacji o nowych usługach.
13. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może przetwarzać dane osobowe KIienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
14. Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów  powszechnie obowiązującego prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Użytkowników i  Firmy przed nieuprawnionym dostępem, nieuautoryzowaną modyfikacją oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Serwisu, w tym w szczególności stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych takich jak zabezpieczenie zbioru danych przed dostępem nieuprawnionych osób, certyfikat SSL,  szyfrowanie danych służących autoryzacji Użytkownika, umożliwienie dostępu do Konta po podaniu Loginu i Hasła.
16. Politykę Prywatności przyjęto w dniu 1 marca 2016 roku.

KATALOG FIRM - suchy las