Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.SUCHY-LAS-KF.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Krzysztofa Cieślak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Cieślak Comercio, z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Dworcowa 7, powiat poznański, woj. wielkopolskie, NIP: 7772869730, REGON: 300680244, adres poczty elektronicznej: biuro@a-creative.pl numer telefonu: +48 61 2504 777,  za pośrednictwem Serwisu,  oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeni takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Krzysztof Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF CIEŚLAK COMERCIO, z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Dworcowa 7, powiat poznański, woj. wielkopolskie, NIP: 7772869730, REGON: 300680244, adres e-mail: biuro@a-creative.pl,  numer telefonu: +48 61 2504 777;
Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający bezpłatne utworzenie Konta,
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta osobom trzecim, umożliwiający Użytkownikowi logowanie się do Konta i korzystanie z Konta;
Firma – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zamieszczona przez Użytkownika w Katalogu Firm, działająca w obszarze miejscowości Suchy-Las, gmina Suchy-Las, województwo wielkopolskie;
Katalog Firm  – internetowy zbiór danych, dostępny pod adresem WWW.SUCHY-LAS-KF.PL , w którym prezentowane są informacje oraz dane Firm działających na obszarze gminy Suchy-Las, zgromadzony według przedmiotu działalności, branży, nazwy oraz lokalizacji, umożliwiający Odwiedzającym oraz Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania, a także umieszczanie wpisów i ogłoszeń przez Firmy z obszaru miejscowości Suchy-Las, gmina Suchy-Las, województwo wielkopolskie., w celu promocji, reklamy, a także w celach informacyjnych;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, przydzielony danemu Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, używane w celu identyfikacji Użytkownika oraz w celu ochrony Konta przed dostępem osób nieupoważnionych. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi danego Użytkownika.
Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane do założenia Konta przez Użytkownika w Serwisie oraz do logowania się do Konta Użytkownika, a także umożliwiający identyfikacje Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
Odwiedzający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a nie będąca zarejestrowana w Serwisie i  zainteresowana skorzystaniem usług dostępnych w ramach Serwisu oraz korzystająca z mechanizmów wyszukiwania Firm;
Ogłoszenie – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną, umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenie informacji o Firmie w celach informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych;
Polityka Prywatności– zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji;
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu;
Serwis – oznacza Stronę Internetową, będącą platformą informacyjną, działającą pod adresem WWW.SUCHY-LAS-KF.PL, prowadzona i zarządzana przez Administratora, dostępna dla Użytkowników oraz Odwiedzających, umożliwiająca zainteresowanym korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz korzystanie z usług dodatkowych;
Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Firmie  przechowywanie informacji kierowanych do nich osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci - bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest Strona Internetowa. Trwałym nośnikiem może być m. in. skrzynka pocztowa e-mail.
Umowa –  umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w Serwisie, zawierana zgodnie z Regulaminem, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym w drodze akceptacji Regulaminu,
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników lub Odwiedzających w oparciu o niniejszy Regulamin, z których skorzystanie przez Użytkownika lub Odwiedzającego jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Serwisu;
Usługi dodatkowe – usługi świadczone przez Administratora, z których skorzystanie przez Użytkownika jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Serwisu i może być uwarunkowane wniesieniem dodatkowej opłaty, o czym Użytkownik lub Firma zostaną wcześniej poinformowani. Administrator może świadczyć niektóre Usługi Dodatkowe nieodpłatnie;
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług Serwisu celem zamieszczenia  lub aktualizacji bądź usunięcia informacji w Katalogu Firm, która zawarła Umowę i podała prawdziwe informacje wymagane przez Administratora podczas Rejestracji, posiadająca aktywne Konto oraz spełniająca warunki Regulaminu.

II. Informacje Ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest Krzysztof Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF CIEŚLAK COMERCIO, z siedzibą w Swarzędzu, 62-020, ul. Dworcowa 7, powiat poznański, woj. wielkopolskie, NIP: 7772869730, REGON: 300680244, adres poczty elektronicznej: adres e-mail: biuro@a-creative.pl,  numer telefonu: +48 61 2504 777.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego określonych w niniejszym Regulaminie jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, a także prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. ciasteczek (cookies) określone zostały w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies.
3. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a) pisemnej na adres: ul. Dworcowa 7, 62-020 Suchy-Las;
b) bezpośrednio w siedzibie firmy;
c) drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@a-creative.pl;
d) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 2504 777; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik;
4. Serwis świadczy następujące usługi na rzecz Użytkowników:
a) umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie w Katalogu Firm informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w celach informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych;
b) udostępnia Użytkownikowi indywidualne Konto, pozwalające na korzystanie z usług Serwisu oraz zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie;
c) umożliwia Odwiedzającemu przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń w Katalogu Firm;
d) wysyła Użytkownikowi za jego zgodą, bezpłatnych informacji dotyczących Serwisu, na podany przez Użytkownika lub Odwiedzającego adres e-mail oraz inne informacyjne (Newsletter);
5. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych w ramach Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim określonych. Korzystanie  z Usług świadczonych przez Serwis jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu oraz poczytywane jest jako zawarcie Umowy o świadczenie usług.  
6. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie Regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Każda osoba przed dokonaniem rejestracji na Stronie Internetowej zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może korzystać z usług Strony Internetowej wyłącznie po akceptacji jego postanowień.

III. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu
1. W celu korzystania ze Strony Internetowej w tym do rejestracji i korzystania z Konta niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;
b) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce, takiej jak:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX; Javascript i Cookies lub;
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów Javy, Javascript i Cookies;
- Google Chrone w wersji 15.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Javascript i Cookies;
- Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Javascript i Cookies;
- Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, do korzystania z którego uprawniony jest Użytkownik;
2. Serwis stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników i Odwiedzających ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Serwisu na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika i Odwiedzającego w celu poprawienia działania Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników i Odwiedzających. Użytkownik i Odwiedzający ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej.
3. Użytkownik i Odwiedzający zobowiązani są do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych, jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony Internetowej,
b) wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik narusza Regulamin,
d) modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu, w przypadku funkcjonalności określonych w niniejszym Regulaminie, taka zmiana będzie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami regulującymi zmianę danego Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
b) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych na Stronie Internetowej, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony Internetowej oraz od korzystania ze Strony Internetowej w sposób uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników;
e) wykorzystywania usług dostępnych w ramach Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora

IV. Rejestracja i prowadzenie Konta i świadczenie usług elektronicznych
1. Serwis świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenie i korzystanie z Konta na Stronie Internetowej oraz w zakresie umożliwienia Użytkownikom promocji oraz reklamy poprzez zamieszczanie w Katalogu Firm informacji o swojej Firmie. Usługa świadczona jest 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Utworzenie Konta  jest konieczne do skutecznego zgłoszenia i umieszczenia Ogłoszenia w Katalogu Firm oraz jego aktualizację bądź usunięcie oraz do korzystania z innych rozwiązań świadczonych przez Serwis.
3. Rejestracja Konta na Stronie Internetowej jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. W celu utworzenia Konta, Użytkownik dokonuje rejestracji po kliknięciu na stronie głównej Serwisu Internetowego na zakładkę „Utwórz bezpłatne konto” oraz po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na Stronie Internetowej i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Serwisu, co następuje automatycznie po naciśnięciu przycisku „Create an account” znajdującym się pod Formularzem Rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5. Warunkiem skutecznego zarejestrowania Konta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Utworzenie Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Serwisem na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Serwis. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta za pomocą podanego przy rejestracji adresu poczty e-mail oraz hasła.  Użytkownik również uzyskuje prawo do dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji, a także uzyskuje możliwość zamieszczenia Ogłoszenia w Katalogu Firm, jego aktualizację oraz jego usunięcie. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie zez czas nieoznaczony.
7. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
8. W przypadku utraty hasła Użytkownik może uzyskać nowe hasło. W tym celu należy skorzystać z zakładki „Zaloguj się” i następnie,  “Nie pamiętasz hasła?” umieszczonego na Stronie Internetowej i wpisać w odpowiednie pole adres poczty e-mail i kliknąć przycisk „Wyślij mi nowe hasło”. Wówczas Strona Internetowa wygeneruje automatyczną wiadomość e-mail z linkiem.
9. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez przesłanie Serwisowi na adres poczty elektronicznej albo na adres pocztowy oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta. Rozwiązanie Umowy w tym trybie będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.
10. Serwis może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Konta z ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych przyczyn, takich jak korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, w tym w szczególności w przypadku: przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej, zamieszczania treści bezprawnych, wulgarnych, pornograficznych, nieprawdziwych w Katalogu Firm. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie skutkowało usunięcie Konta w terminie natychmiastowym.
11. Serwis może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Serwisie. Rozwiązanie Umowy w trym trybie będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.

V. Warunki Uczestnictwa w Serwisie
1. Każdy Użytkownik Serwisu, po zalogowaniu na swoje Konto, może nieodpłatnie zamieścić Ogłoszenie o swojej Firmie w Katalogu Firm, wypełniając pola w zakładce „Publikuj Twoją ofertę bezpłatnie” znajdującej się na Stronie Internetowej oraz w panelu na Koncie i uzupełnienie znajdującego się tam formularza, a następnie dokonanie aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
2.  Warunkiem dodania Ogłoszenia do Katalogu jest prowadzenie Firmy na obszarze miejscowości Suchy-Las, gmina Suchy-Las, województwo wielkopolskie.
3. Ogłoszenia w Katalogu Firm są bezpłatne.
4. Administrator może wprowadzić do Serwisu Dodatkowe Usługi, będące Usługami odpłatnymi. W takiej sytuacji, Administrator poinformuje Użytkowników o odpłatności  Dodatkowych Usług, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, a z których korzystanie uwarunkowane będzie złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Serwisu przez Użytkownika  i może być uwarunkowane wniesieniem dodatkowej opłaty, o czym Użytkownik lub Firma zostaną wcześniej poinformowani.
5. Użytkownik zgłaszający Firmę do Katalogu Firm oświadcza, że jest prawidłowo umocowany do reprezentowania Firmy.
6. Jeśli w trakcie korzystania z Usług Serwisu dane adresowe, osobowe lub inne dane Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do dokonania ich niezwłocznej aktualizacji poprzez wysłanie zmienionych danych do Administratora za pośrednictwem drogi elektronicznej.
7. Użytkownik dodając swoją Firmę do Katalogu Firm oświadcza, że podane w Formularzu Informacyjnym informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm oraz upublicznienie tych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997).
8. Każdy wpis będzie weryfikowany przez Administratora pod względem jego autentyczności, a także zgodności jego treści z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z treścią niniejszego Regulaminu. Ogłoszenia, które naruszają warunki Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą usuwane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail w tym przedmiocie.
9. Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji oraz poprawek danych dotyczących swojej Firmy, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu Firm. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się za pośrednictwem wiadomości e-mail do Administratora z żądaniem usunięcia lub poprawek danych dotyczących swojej Firmy.
10. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w Ogłoszeniach wulgaryzmów, zwrotów obraźliwych oraz  naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne.
11. Użytkownik może zamieścić jedno Ogłoszenie dotyczące tej samej formy i tego samego miejsca zakwaterowania tymczasowego.  Użytkownik może umieścić więcej niż jeden obiekt noclegowy, pod warunkiem, że obiekty te nie powtarzają się.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.
13. Użytkownik dodając Ogłoszenie do Serwisu oświadcza, że podane przez niego informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych oraz upublicznienie tych danych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997).
14. Administrator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów pomiędzy Odwiedzającym a Użytkownikiem Serwisu. Serwis ma charakter jedynie informacyjny oraz reklamowy, w ramach którego Serwis prezentuje informacje otrzymane od Użytkowników o oferowanych przez nich usługach noclegowych, cenach oraz innych istotnych informacjach.
15. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, zasady współżycia społecznego, a także Ogłoszeń naruszających prywatność, godność oraz będących reklamą portalu konkurencyjnego dla Serwisu, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także zdjęć naruszających prawa autorskie, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje. Takie Ogłoszenia nie będą publikowane, a opublikowane będą usuwane z Serwisu.

VI. Odpowiedzialność Serwisu
1. Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników lub Odwiedzających  tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkowników.
2. Serwis ma charakter ogłoszeniowy i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność oraz dokładność informacji przedstawionych przez Użytkowników, ani za jakość świadczonych przez Firmy usług.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy związanej z ogłoszeniem, zawartej przez osobę Odwiedzającą z Użytkownikiem, po nawiązaniu kontaktu w wyniku skorzystania z informacji zamieszczonych w Serwisie.
4.  Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:  powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu Administratora lub jego partnerów,  wprowadzające w błąd, a także reklamujących podmioty konkurencyjne względem Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia Usług za pośrednictwem Strony Internetowej po poinformowaniu Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub Konta z wyprzedzeniem 14-dniowym.

VII. Reklamacja
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez Serwis, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od publikacji Ogłoszenia lub od dnia utworzenia Konta.
2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik może kierować w formie:
a) pisemnej na adres: ul. Dworcowa 7, 62-020 Suchy-Las;
b) pisemnej bezpośrednio w siedzibie firmy;
c) drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@a-creative.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne składane przez Użytkownika powinno zawierać w szczególności: imię
i nazwisko oraz Firmę osoby zgłaszającej reklamację, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź w związku ze złożoną reklamacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, rodzaj reklamowanej  usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, okres emisji, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy lub inne dane umożliwiające identyfikację Ogłoszenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w zgłoszonej reklamacji, Serwis zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na Stronie Internetowej.
6. Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzieleni odpowiedzi w terminie określonym w ust. 7 powyżej, Administrator wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących konsumentami.
8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Administratora drogą elektroniczną  na wiadomość e-mail podany w reklamacji, w przypadku braku takiego adresu e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator:
a) usunie wadę lub uzupełni braki. Użytkownik może wybrać sposób doprowadzenia usługi do zgodności z umową, chyba że jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora;
b) w przypadku, gdy powyższe jest niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub związane jest ze zbyt nadmiernymi kosztami, Administrator poinformuje o powyższym Użytkownika i zwróci równowartość opłaty za pobraną usługę w terminie 14 dni roboczych.

VIII.  Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Strony Internetowej Umowę świadczenia Usług, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili zawarcia przez Użytkownika będącego Konsumentem umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji Konta zawierającego w załączeniu Regulamin lub od chwili publikacji Ogłoszenia w Katalogu Firm.
3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy składając Serwisowi oświadczenie o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie można (ale nie trzeba) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Serwisu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
5. W przypadku świadczenia usługi, której wykonywanie, na wyraźne żądanie Użytkownika będącego Konsumentem, rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
3. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
znajdują się informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”, a także przesyłany jest Użytkownikowi w formacie PDF na e-mail wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Internetowej  wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Internetowej przez co najmniej 14 (czternaście) dni wraz z treścią nowego Regulaminu. Użytkownicy którzy mają zarejestrowane Konto na Stronie Internetowej o zaistniałych zmianach Regulaminu zostaną poinformowani dodatkowo poprzez przesłanie im informacji w tym przedmiocie na zarejestrowany adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w Regulaminie, nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który ma zarejestrowane Konto. Regulamin nie wiąże Użytkownika, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminie złoży on oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta. W takim przypadku Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z Serwisu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422);
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133  poz. 883 z późn. zm.);
d) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2014, poz. 121);
e) inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

KATALOG FIRM - suchy las